بدون ترديد يکي از عوامل موثر در برقراري سلامت، وضعيت تغذيه است. امروزه با پيشرفت علم و فن آوري و صنعت، شيوه زندگي تغيير کرده است و استفاده از غذاهاي فوري (فست فود) رواج پيدا کرده است که در نتيجه استفاده زياد از اين غذاهاي پركالري و چرب و عدم تعادل بين انرژي دريافتي و مصرفي، احتمال ابتلا افراد به چاقي، ديابت و بيماريهاي متعاقب آن را افزايش مي دهد به همين دليل پژوهش حاضر با هدف تعيين وضعيت مصرف غذاهاي فوري در مردم شهر کیش صورت پذيرفت.
روش بررسي: نوع مطالعه توصيفي و به روش مقطعي بود که به روش خوشه اي بر روي 600 نفر در سطح شهر يزد انجام شد و اطلاعات لازم در مورد وضعيت مصرف فست فود در افراد بالاي 18 سال با استفاده از يک پرسشنامه محقق ساخته که روايي و پايايي آن تعيين شد جمع آوري گرديد. سپس اطلاعات بدست آمده، با استفاده از آمار توصيفي و کاي اسکوار مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان داد که 34% از افراد مورد مطالعه مرد و 66% زن بودند. 24.7% در گروه سني 25-18 سال و 22.1% در گروه سني 30-25 سال، قرار داشتند. 90.8% از مردم شهر يزد حداقل از يکي از غذاهاي فوري مصرف مي کردند و تنها 9.2% اصلا از غذاهاي فوري استفاده نمي کردند.
تقريبا 82% از مصرف کنندگان ترجيح مي دادند همراه با مصرف غذاهاي فوري، نوشابه و سس مصرف کنند. 97.5% از دانشجويان و 93.3% از افراد بيکار مورد مطالعه، غذاهاي فوري مصرف مي کردند که 16.7% از افراد بيکار، 18.8% از دانشجويان مورد مطالعه حداقل 2-1 بار در هفته از غذاهاي فوري مصرف مي کردند.
نتيجه گيري: بيشترين گروه سني مصرف کنندگان غذاهاي فوري، مردان، افراد جوان، مجرد و دانشجو بودند، که اين نشان دهنده اين است که افراد جوان، سالم و پرنشاط هستند و تجربه و آگاهي لازم در مورد تغذيه سالم را نداشته و کمتر به سلامتي خود اهميت مي دهند و اين تصور را دارند که بيماريهاي مزمن نظير فشار خون و ديابت و ... در سنين بالا اتفاق مي افتد و به اين نکته توجه ندارند که زمينه اين بيماريها در کودکي و جواني ايجاد مي شود. در نتيجه مصرف غذاهاي فوري در آنها بالا است اين در حالي است که هر چه سن بالا مي رود تجربه، آگاهي و درک خطر در افراد بيشتر شده و به سلامتي خود اهميت بيشتري مي دهند.